Українська   |   English   |   Поиск
О предприятии Продукция Услуги Инвесторам и акционерам Тендеры Новости Видео

Повідомлення про проведення загальних зборів (порядок денний) (укр.мова)

Шановні акціонери АТ «МОТОР СІЧ»!

                                                                                                                                   

Публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення 27 березня 2014 року  в приміщенні конференц-залу головного заводу (69068, Україна, м. Запоріжжя, пр-т Моторобудівників, 15) загальних зборів Товариства.

Порядок денний:

1.    Обрання лічильної комісії зборів.                                     

2.    Звіт про роботу наглядової ради Товариства за 2013 рік.

3.    Про економічний стан АТ «МОТОР СІЧ» за 2013 рік, основні напрямки виробничої і фінансово-економічної діяльності Товариства на 2014 рік. Затвердження річного звіту Товариства

4.    Звіт ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. 

5.    Фактичне використання цільових фондів, утворених за рахунок прибутку, розподіл чистого прибутку за підсумками 2013 року, формування і розподіл прибутку за планом на 2014 рік. 

6.    Зміни та доповнення Статуту АТ «МОТОР СІЧ», організаційної структури Товариства.  

Початок роботи зборів – 14:00.

Реєстрація учасників зборів  27 березня 2014 року з 10:00 до 13:00 за місцем проведення зборів.

При собі мати: документи, що посвідчують особу, для представників акціонерів – документи, що підтверджують їх повноваження. Представники юридичних осіб, які діють на підставі довіреності, надають документи, що підтверджують повноваження особи, яка видала довіреність.

З матеріалами з питань порядку денного акціонери мають можливість ознайомитися за адресою: 69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21, каб. 207.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова наглядової ради Малиш А.М.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах - 21 березня 2014 року.

Телефони для довідок: (061) 720-49-88, 720-42-16.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
(попередні дані) (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
13 151 954
11 644 612
Основні засоби
4 362 371
3 917 613
Довгострокові фінансові інвестиції
406 777
407 318
Запаси
5 239 677
4 692 617
Сумарна дебіторська заборгованість
1 580 734
1 729 396
Грошові кошти та їх еквіваленти
345 833
119 284
Нерозподілений прибуток
8 595 414
7 240 223
Власний капітал
9 403 145
8 048 225
Статутний капітал
280 529
280 529
Довгострокові зобов’язання
1 518 198
1 223 201
Поточні зобов’язання
2 230 611
2 373 186
Чистий прибуток (збиток)
1 375 813
1 999 784
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2 077 990
2 042 552

Кількість власних акцій, викуплених  протягом періоду (шт.)

-
-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
26 365
25 267

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано офіційному виданні «Відомості НКЦПФР» № 37 від 24.02.2014 г.

 

Авиационные двигатели Промышленные установки Товары народного потребления Услуги